Veiligheid & Hygiene

Veiligheid
Gastouderopvang de Kikker vindt het belangrijk dat kinderen zich in een veilige omgeving bevinden. Om deze reden wordt er elke dag voor een veilige basis gezorgd, waarbij de kinderen zich thuis kunnen voelen, zich kunnen ontspannen en vooral zichzelf kunnen zijn. Daarom wordt er voor zowel fysieke- als emotionele veiligheid gezorgd.
Kinderen moeten zich beschermd voelen tegen gevaren waarmee ze zelf nog niet kunnen omgaan. Ze hebben steun nodig in situaties waarvan zij de gevolgen nog niet kunnen overzien. Hieronder staat beschreven hoe gastouderopvang de Kikker hierin voorziet.

Fysieke veiligheid
Gastouderopvang de Kikker houdt binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon. (Zie hoofdstuk: Hygiëne) Ook staat gastouderopvang de Kikker ingeschreven bij een gastouderbureau. Zij zijn verplicht om 1 keer per jaar een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Tijdens dit jaarlijkse bezoek inventariseren zij de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid binnen de opvangwoning. Hierdoor wordt de gastouderopvang elk jaar gecontroleerd op veiligheid. Uiteraard wordt er ten alle tijden toegezien op de veiligheid.

Emotionele veiligheid
Om een kind emotionele veiligheid te kunnen bieden, moet er eerst een band ontstaan met een kind. Dit ontstaat niet zomaar. Een relatie ontstaat pas door herhaald contact. Door langer met elkaar om te gaan ontstaan er verwachtingen en weet je op een gegeven moment wat je aan elkaar hebt. Op deze manier ontstaat er een emotionele band. Als er een emotionele band is ontstaan, kunnen kinderen zich gaan hechten, ze gebruiken mij dan als veilige basis om de omgeving te verkennen en troost te zoeken. Wij vindt het belangrijk dat alle kinderen zich veilig kunnen voelen. Dit wordt bepaald door de volgende twee aspecten:

  1. Goede en vertrouwde relaties worden bepaald door de volgende punten:
    • Samen met ouders;De wensen van het thuisfront worden zoveel mogelijk nageleefd. Hiervoor is veel overleg nodig. Samen op één lijn staan is daarbij erg belangrijk!
    • Samen met kinderen; Er is altijd één vast gezicht!
    • Kinderen onderling; Gastouderopvang de Kikker is kleinschalig, hierdoor zie je steeds dezelfde kinderen en ontstaat er snel een wij-gevoel in de groep.
  2. Structuur en duidelijkheid:
    • Voor jonge kinderen is de hele wereld nieuw. Daardoor gebeuren er veel onverwachte dingen. Alles is onvoorspelbaar. Gastouderopvang de Kikker zorgt voor structuur en duidelijkheid door duidelijke grenzen en terugkerende rituelen. (Zie hoofdstuk: Opvoeding) Ook is het dagrite en de groepssamenstelling vrijwel elke dag hetzelfde. (Zie hoofdstuk: Dagindeling & Openingstijden)

Hygiëne
De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) komt jaarlijks op bezoek en kijkt of wij goed volgens de gestelde richtlijnen werken. Daarbij kijken zij onderanderen of de gezondheidsmanagement in orde is.
Gastouderopvang de Kikker gaat veilig om met het eten van de kinderen om te voorkomen dat de kinderen ziek worden. Bij het bereiden, opbergen en bewaren van voeding worden de richtlijnen gehanteerd vanuit de Hygiënecode voor kleine instellingen.

Ziek worden en zijn
Wanneer kinderen ziek worden is het belangrijk dat hier flexibel mee omgegaan wordt. Het kind staat altijd voorop en daarbij is het belangrijk om samen met ouders tot een oplossing te komen. Wanneer het welbevinden van een kind goed is en de gezondheid van andere kinderen niet in gevaar is, is het mogelijk dat een kind blijft. (ook bij 38,0 graden, bij kinderdagverblijven MOET het kind opgehaald worden) Wanneer dit niet het geval is, wordt er vanuit gegaan dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaalt.

Medicijnen
Wanneer kinderen medicijnen gebruiken, dan wordt dit in overleg met ouders gegeven. Ouders moeten op de verpakking duidelijk de naam van het kind zetten en de bijsluiter meeleveren, om eventueel verkeerd gebruik te voorkomen. Ook moeten ouders vooraf een ‘verklaring medicijngebruik’ invullen/tekenen.